start_top_slider_3
start_top_slider_3
Kvalitet och miljö
Bergendahls El Energiteknik mål är att minst möta och gärna överträffa kunders förväntan på våra tjänster, produkter,
arbetsutförande och tillgänglighet. Vi håller alltid oss à jour kring tekniska landvinningar inom vår bransch och är alltid uppdaterade på lagstiftning inom VVS och energioptimerings-området, för att förtroendefullt kunna fungera som ett bollplank för våra kunder. Bergendahls El Energiteknik jobbar gärna i nära, kontinuerlig dialog med sina kunder om vad som akut behöver göras i lokalerna nu, men även planering av åtgärder på flera års sikt. Hur kan vi göra åtgärderna så effektivt och prisvärt som möjligt tillsammans med bäst miljöhänsyn. 
Vi kan sänka kundens totalkostnad för sina lokaler, om vi får förtroendet att styra processen.
Även små korrigeringar i en installation kan betyda stora vinster både i tid och kostnader utslaget på några år.

iso1

Vi pratar inte bara kvalitet, vi kan bevisa det:

Bergendahls El Energiteknik är certifierade mot ISO 9001 och ISO 14001 sedan februari 2007. Certifieringen är ett bevis på vår strävan att vara en kvalificerad samarbetspartner. Vi jobbar aktivt med att effektivisera våra processer, vår egen energikonsumtion och är djupt engagerade i arbetet för en uthållig miljö.

Kvalitetspolicy Bergendahls El Energiteknik:
Bergendahls El Energitekniks verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som professionell VVS- och byggnadsautomationsinstallatör. Kvalitetsarbetet skall gagna kunden genom att vi tillhandahåller produkter och tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Alla medarbetare inom företaget ser kvalitet och nöjda kunder som samverkande faktorer.
Kvalitetsarbetet skall präglas av ständiga förbättringar för en fortsatt positiv utveckling av företaget, dess tjänster och arbetsformer. Bergendahls El Energiteknik uppfyller kraven i de lagar och förordningar som påverkar det dagliga arbetet.

iso2

Vi värnar om vår miljö:

Bergendahls El Energitekniks lokaler är optimerade för att ge ett så litet miljöavtryck som möjligt med tex automatisk belysning och närvarobaserad ventilation. 100% av vår bilpark är miljöfordon, drivna med 100% förnyelsebar biogas via avtal med Fordonsgas Sverige AB.

Miljöpolicy Bergendahls El Energiteknik
Bergendahls El Energiteknik skall som installations- och serviceföretag inom ventilation, komfortkyla, VVS och byggnadsautomation verka som en god miljöambassadör gentemot kunder och samarbetspartner. Planering och genomförande av uppdrag skall ske med åtanke på teknik och materialval som värnar om miljön, både vad gäller tillvaratagande av material ur ett kretsloppsperspektiv och en effektiv energianvändning. Bergendahls El Energiteknik uppfyller kraven i lagar och förordningar samt ställer krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer och underentreprenörer.
Alla medarbetare skall se det praktiska miljöarbetet som en viktig förmåga hos företaget att medverka till en långsiktig god livsmiljö. Miljöledningssystemet och det egna miljöarbetet utvecklas genom ständiga förbättringar.

helmet

Arbetsmiljöpolicy Bergendahls El Energiteknik

En god arbetsmiljö är en viktig faktor för vår utveckling. Därför är Bergendahls El Energiteknik Certifierad enligt OHASAS 18001, en standard som hjälper verksamheter att på ett systematiskt sätt få till stånd en bra arbetsmiljöarbete. Vi ska inte bara arbeta för att förebygga olägenheter och ohälsa, utan också engagerat verka för personalens utveckling och trivsel. Arbetsmiljöverksamheten ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets verksamhet, d v s arbetsmiljöfrågorna ska behandlas direkt i anslutning till de vardagliga frågorna och all personal ska beredas möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. Vi åtar oss att uppfylla tillämpliga lagkrav och andra krav som kan påverka arbetsmiljön.

Företagsledningen skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Företagsledningen skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att förbättra hanteringen av arbetsmiljöfrågorna.

Bergendahls El Energiteknik skall jobba med dokumenterade och mätbara arbetsmiljömål, för att skapa en trygg arbetsmiljö för samtliga anställda.